Algemene voorwaarden

KVK-nummer: 17244320

Definities

BENG
Onder BENG verstaan we BENGproducts BV., (statutair) gevestigd te Fabriekstraat 73 5051HN Goirle, en ingeschreven in het handelsregister met KvK-nummer78417716. We werken ook met de volgende
handelsnamen: BENGglas, BENGsolar en BENGproduct.

Onze activiteiten:
Sector 41 Groothandel I

Medewerkers
Die natuurlijke personen die in dienst zijn van BENG en/of van door BENG ingeschakelde derden en die door en onder verantwoordelijkheid van BENG en/of van die derden worden ingezet voor de nakoming van een Overeenkomst.

Opdrachtgever
De natuurlijk persoon of de rechtspersoon in wiens opdracht door BENG of haar Partners Goederen worden geleverd, diensten worden verleend en/of werkzaamheden, zoals Montage, worden uitgevoerd. Opdrachtgever is ook degene die akkoord gaat met door BENG te maken kosten van het (laten) verrichten van werkzaamheden om tot een verantwoorde Offerte te kunnen komen.

Offerte
Een Offerte is een aanbod tot het sluiten van een Overeenkomst.

Overeenkomst
De tussen BENG en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst voor het leveren van Goederen en/of diensten en/of het verrichten van werkzaamheden van welke aard of benaming dan ook.

Zaken
Zaken zijn voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, zoals hardware, al dan niet geïnstalleerde zonnepanelen, glasproducten, installatiesystemen, materialen en dergelijke. Software is geen zaak en valt onder het auteursrecht dan wel intellectueel eigendomsrecht.

Goederen
Goederen zijn alle Zaken en alle vermogensrechten. Een Goed is ruimer dan een zaak. Zo wordt onder Goederen in deze Algemene Voorwaarden onder meer ook verstaan: gegevens, gebruikersnamen, wachtwoorden, codes, documenten, concepten, programmatuur, databestanden, tekeningen, ontwerpen, uitvindingen, fotografische opnames, afbeeldingen, films, informatiedragers
en dergelijke.

Levering
Levering is de handeling waarmee BENG voldoet aan haar afleveringsverplichting. Conform het gestelde in Artikel 19. omtrent eigendomsvoorbehoud en als het gaat om levering van een persoonlijk niet-exclusief gebruiksrecht dat niet aan derden overdraagbaar is (denk aan auteursrecht en intellectueel eigendom) behoeft levering geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te brengen.

Partner
Een derde die in opdracht van BENG werkzaamheden uitvoert die deel uitmaken van, dan wel voortvloeien uit een Overeenkomst tussen BENG en Opdrachtgever.

Montage
Montage is de plaatsing, installatie, samenstelling en indien nodig de aansluiting van Goederen op zodanige wijze dat het, in de gegeven omstandigheden, optimale resultaat bereikt wordt.

Schriftelijk
Onder schriftelijk wordt ook verstaan digitaal door de daartoe bevoegde personen en op de manier en middels het medium zoals partijen dat nader overeenkomen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten tussen BENG en Opdrachtgever.
1.2. Eventuele algemene, inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
1.3. Van het in deze Algemene Voorwaarden en in Overeenkomsten bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
1.4. Als één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van een Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of die Overeenkomst van kracht. We treden in dat geval in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij proberen we zoveel mogelijk het doel van de oorspronkelijke tekst in acht te nemen.
1.5. BENG is altijd gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één kalendermaand na schriftelijke bekendmaking aan de Opdrachtgever van kracht. Indien Opdrachtgever niet instemt met die wijzigingen, dient Opdrachtgever dit tijdig en dus voor het tijdstip van de inwerkingtreding kenbaar te maken. In dat geval blijven de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden uitsluitend voor de duur van reeds lopende Overeenkomsten met die Opdrachtgever gewoon van kracht.
1.6. Als tussen partijen eenmaal de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen, gelden deze Algemene Voorwaarden ook voor alle toekomstige Overeenkomsten met Opdrachtgever. Dit laat het gestelde in lid 1.5. onverlet.
1.7. BENG werkt met afzonderlijke en gecombineerde Overeenkomsten voor de diverse te leveren diensten, uit te voeren werkzaamheden en/of te leveren Goederen. Het betreft onder meer (combinaties van) de volgende onderwerpen:
– Dienstverlening
– Consultancy en (voor)onderzoek
– Verkoop standaard producten/projecten/oplossingen
– Verkoop maatwerk producten/projecten/oplossingen
– Montagewerkzaamheden
– Duur-Overeenkomsten
1.8. Als het gestelde in een Overeenkomst strijdig is met deze Algemene Voorwaarden prevaleert het gestelde in de betreffende Overeenkomst. Van strijdigheid is geen sprake in het geval deze Algemene Voorwaarden voorzien in een oplossing voor een onderwerp dat niet in de betreffende Overeenkomst geregeld is.
1.9. Van deze Algemene Voorwaarden is een verkorte versie beschikbaar. Aan de inhoud van die verkorte versie kunnen nooit rechten worden ontleend.

Artikel 2. Offertes

2.1. BENG behoudt zich steeds het recht voor om, ingeval er voor het maken van Offertes calculaties, tekeningen e.d. gemaakt dienen te worden, de redelijk daarvoor gemaakte kosten van deze werkzaamheden door te belasten aan Opdrachtgever dan wel aan degene die BENG verzocht heeft betreffende werkzaamheden te verrichten. Dit ongeacht of er op basis van een Offerte een Overeenkomst tot stand komt. BENG zal dit steeds vooraf aan Opdrachtgever kenbaar maken.
2.2. Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door of namens Opdrachtgever verstrekte specificaties. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van die door of namens hem aan BENG verstrekte gegevens.
2.3. Offertes hebben een geldigheidsduur van twee kalendermaanden, tenzij er een andere termijn in de Offerte vermeld staat. BENG behoudt zich steeds het recht voor om gedurende deze termijn haar prijzen te wijzigen indien de markt en/of overheidsmaatregelen daartoe aanleiding geven.
2.4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.5. Informatie, afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten, gewichten, kleuren, specificaties etc. in zowel van BENG als van derden afkomstige documenten, alsmede mondelinge mededelingen met betrekking tot Offertes en kenmerken van producten of werkzaamheden die aan Opdrachtgever zijn verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan, zijn indicatief, geven steeds een algemene voorstelling aan Opdrachtgever en binden BENG niet.
2.6. Getoonde materialen gelden als monster en kunnen qua kwaliteit van structuur, afmeting, uiterlijk of kleur afwijken van de te leveren materialen. Genoemde maten zijn altijd indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke maten. Geringe afwijkingen in kleur, oppervlakte, kwaliteit, structuur, opbrengst, rendement en werking van systemen en/of afmeting kunnen geen grond zijn voor ontbinding en/of schadevergoeding.
2.7. Alle door BENG verstrekte adviezen, mededelingen en opgaven omtrent te verwachten aanwendingsmogelijkheden van door BENG te leveren producten zijn vrijblijvend, en worden alleen verstrekt als niet-bindende informatie.

Artikel 3. Orderbevestiging en Overeenkomsten

3.1. Opdrachtgever dient BENG vooraf van voldoende informatie te voorzien en zal BENG op verzoek aanvullende informatie verstrekken voor zover die in redelijkheid relevant moet worden geacht voor de uitvoering van de Overeenkomst.
3.2. Door Opdrachtgever dan wel door BENG verstrekte specificaties zijn alleen van kracht indien deze in de orderbevestiging of Overeenkomst zijn opgenomen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en (technische) tekeningen.
3.3. Een orderbevestiging of Overeenkomst moet alle informatie bevatten met betrekking tot de order zoals die zal worden uitgevoerd. Opdrachtgever dient de orderbevestiging dan ook onmiddellijk te controleren en eventuele onjuistheden binnen drie werkdagen na verzenddatum schriftelijk te melden. Blijft een dergelijke melding binnen deze termijn uit, dan is Opdrachtgever niet meer gerechtigd hierop later, om welke reden dan ook, terug te komen.
3.4. Een Overeenkomst of een wijziging van een Overeenkomst komt alleen tot stand door:
a) de schriftelijke dan wel digitale aanvaarding door BENG van een schriftelijke of digitale opdracht
van Opdrachtgever of
b) de rechtsgeldige ondertekening van een orderbevestiging of Overeenkomst door beide partijen.
3.5. BENG heeft het recht een Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en Opdrachtgever telkens per deellevering te factureren. Iedere deellevering geldt als een afzonderlijke levering in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
3.6. Als de levering buiten Nederland dient plaats te vinden dient Opdrachtgever BENG voor het aangaan van de Overeenkomst te informeren over eventueel bestaande regels van dwingend recht in het betreffende land van levering. BENG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ingeval Opdrachtgever verzuimt heeft Opdrachtgever tijdig te informeren.
3.7. Kennelijke fouten of vergissingen in Offertes, orderbevestigingen en/of Overeenkomsten binden BENG niet: BENG mag in een dergelijk geval steeds de logischerwijs bedoelde tekst c.q. getallen, waarden en/of bedragen hanteren.
3.8. Als na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen elkaar hierover informeren. Als dit redelijkerwijs moet leiden tot wijziging van de overeengekomen prijs en/of uitvoeringstermijn, en niet ontstaan is door aan BENG toe te rekenen oorzaken, zal Opdrachtgever, deze wijziging(en) moeten aanvaarden en zal BENG deze wijziging bevestigen op de wijze zoals is voorgeschreven in lid 3.4.
3.9. Mededelingen, waaronder begrepen toezeggingen of (nadere) afspraken, van de ene aan de andere partij en van belang voor de uitvoering van de Overeenkomst, binden een partij alleen als ze schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon zijn gedaan of bevestigd.

Artikel 4. Duur-Overeenkomsten

4.1. Als een Overeenkomst een duur-Overeenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur. Indien er geen duur vermeld is geldt de duur van één jaar.
4.2 Een duur-Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een der partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand voor het einde van de lopende periode.
4.3. De tarieven c.q. prijzen voor die duur-Overeenkomsten, waarin niet voorzien is in een methode van prijswijzigingen, kunnen door BENG tussentijds worden herzien. Deze wijzigingen worden tenminste één kalendermaand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever heeft dan het recht de Overeenkomst te beëindigen per de datum waarop de verhoging ingaat.
4.4. Als een duur-Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen beëindigd worden. De opzegging van de Overeenkomst dient dan schriftelijk te geschieden. Als er tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van één kalendermaand in acht te worden genomen. Bij opzegging met inachtneming van het in dit lid bepaalde zijn partijen nooit enige schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 5. Prijs, facturering en betaling

5.1. Alle prijzen zijn steeds gebaseerd op de fabrieksprijzen, materiaalprijzen, belastingen etc. die gelden op de offertedatum, en zijn steeds vermeld in Euro’s, exclusief BTW en andere eventuele overheidsheffingen.
5.2.Prijswijzigingen na het afsluiten van de Overeenkomst kunnen, behoudens het gestelde in diverse Artikelen in deze Algemene Voorwaarden, alleen plaatsvinden ten gevolge van overheidsmaatregelen en/of indien er sprake is van dermate onvoorziene ingrijpende (markt)omstandigheden dat redelijkerwijs niet van BENG verwacht kan worden de prijs ongewijzigd te laten. Dit lid is ook van toepassing ingeval BENG voor de uitvoering van een Overeenkomst Partners heeft ingeschakeld en die Partners hun prijzen hebben moeten verhogen door bedoelde maatregelen en/of omstandigheden.
5.3. Meerwerk wordt tijdig aan Opdrachtgever gemeld, steeds apart gefactureerd en komt niet eerder voor vergoeding in aanmerking dan na schriftelijke instemming van Opdrachtgever.
5.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn transportkosten, transportverzekeringen en, indien van toepassing, importheffingen en/of exportheffingen altijd voor rekening van Opdrachtgever.
5.5. Alle redelijkerwijs gemaakte directe en indirecte kosten van vertraging of oponthoud in de voorbereiding, de productie of de levering van producten of projecten, ontstaan door het niet tijdig ontvangen van instructies, gegevens of medewerking van Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever.
5.6. BENG factureert op de in de Overeenkomst voorgeschreven wijze.
5.7. BENG verzendt de facturen elektronisch zodat deze elektronisch door Opdrachtgever kunnen worden verwerkt.
5.8. De door Opdrachtgever verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever in Euro’s betaald volgens de overeengekomen betalingscondities. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en/of tot verrekening van verschuldigde bedragen. Evenmin is Opdrachtgever gerechtigd om ten nadele van BENG beslag onder zichzelf te leggen.
5.9. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen geldt er een betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum.
5.10. Indien Opdrachtgever volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen is elk van die personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.
5.11. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt stuurt BENG een herinnering met het verzoek om alsnog binnen acht dagen te betalen. Mocht Opdrachtgever dan nog niet betaald hebben, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Alsdan heeft BENG alle rechten als onder meer bedoeld in Artikel 18.
5.12. Als er sprake is van verzuim door ontbrekende betaling(en) mag BENG haar dienstverlening, werkzaamheden en leveringen opschorten totdat aan alle betalingsverplichtingen voldaan is. Dit onverminderd het recht van Opdrachtgever om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Dan zijn tevens ook alle overige vorderingen van BENG op Opdrachtgever direct opeisbaar. Dit laat de overige rechten als onder meer bedoeld in Artikel 18. onverlet.
5.13. Indien Opdrachtgever van mening is dat aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, dient Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk aan BENG kenbaar te maken. Indien Opdrachtgever zijn bezwaren niet tijdig en schriftelijk kenbaar heeft gemaakt wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de in rekening gebrachte bedragen en worden de bezwaren niet meer in behandeling genomen.
5.14. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6. Zekerheidstelling en voorschotten

6.1. Indien BENG op enig moment en redelijkerwijs grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal (kunnen) nakomen, Is BENG op dat moment gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever BENG voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Daarbij zal BENG Opdrachtgever een redelijke termijn geven om betreffende zekerheidstelling af te (doen) geven.
6.2. Nadat deze door BENG gestelde termijn tot zekerheidstelling is verstreken, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan BENG de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd de overige in deze voorwaarden vermelde ontbindingsgronden en onverminderd het recht van BENG op vergoeding van de volledige schade.

Artikel 7. Wijzigingen in of annulering van de order

7.1. Wijzigingen, van welke aard dan ook, in de oorspronkelijke order kunnen door of namens Opdrachtgever alleen worden aangebracht met schriftelijke instemming van BENG. De daaraan eventueel verbonden meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
7.2. Bij annulering is Opdrachtgever gehouden alle reeds met het oog op de uitvoering van de order gemaakte kosten van voorbereiding, tekeningen, opslag, (materiaal)inkoop en dergelijke te vergoeden; een en ander onverminderd het recht van BENG op vergoeding van de volledige schade.
7.3. Verandering of annulering van een order is in ieder geval niet mogelijk als het Goederen betreft die niet tot het standaard voorraad assortiment van BENG behoren. Evenmin is het mogelijk als betreffende Goederen reeds een wijziging hebben ondergaan of verzonden zijn naar Opdrachtgever.
7.4. Tenuitvoerlegging van mondelinge en/of per telefoon opgegeven spoedeisende wijzigingen in een eerder verstrekte order, geschiedt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7.5. Het wijzigen van een reeds verstrekte order kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen levertijden en prijzen/tarieven, in welk geval tevens het bepaalde in Artikel 10. van deze voorwaarden onverkort van toepassing is.

Artikel 8. Uitbesteding aan Partners, producten van derden

8.1. BENG heeft het recht om, als dat naar oordeel van BENG wenselijk of noodzakelijk is, bepaalde werkzaamheden voortvloeiende uit een Overeenkomst met Opdrachtgever te laten verrichten door een Partner. Een Partner treedt dan voor de correcte uitvoering, waaronder ook garantie wordt verstaan, van dat deel van de Overeenkomst, c.q. van de werkzaamheden volledig in de plaats van BENG.
8.2. In het geval van door derden vervaardigde producten, dan wel onderdelen van producten en/of Montage is BENG jegens Opdrachtgever slechts als distributeur te beschouwen. Dit houdt in dat Opdrachtgever uitsluitend een beroep kan doen op de door betreffende derde, Partner c.q. fabrikant/leverancier afgegeven garanties.
8.3. BENG zal Opdrachtgever op diens eerste verzoek de garantieverklaringen van de in dit Artikel bedoelde Partners, derden (c.q. fabrikanten/leveranciers) verstrekken.
8.4. Bij een eventuele schadeclaim zal BENG – zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn – zich inspannen om te bemiddelen tussen Opdrachtgever en de in dit Artikel bedoelde Partners, respectievelijk derden.

Artikel 9. Vergunningen

9.1. Voor zover één van de partijen voor de uitvoering van de Overeenkomst op grond van enig nationaal of internationaal voorschrift een vergunning nodig heeft, is deze partij verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van een dergelijke vergunning.
9.2. Partijen stellen elkaar onmiddellijk in kennis van alles wat naar hun oordeel strijdt met een dergelijke vergunning oplevert of op kan leveren.

Artikel 10. Levering

10.1. Indien een levertijd is overeengekomen, begint deze te lopen vanaf het moment dat volledig aan alle volgende voorwaarden voldaan is:
a) BENG heeft, conform het bepaalde in Artikel 3., de getekende orderbevestiging verzonden,
b) Alle voor de uitvoering benodigde gegevens van Opdrachtgever zijn door BENG ontvangen,
c) Alle eventueel vereiste formaliteiten zijn door Opdrachtgever vervuld, en
d) Als dat is overeengekomen, BENG heeft de eerste aanbetaling ontvangen.
10.2. De door BENG opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend en gelden slechts bij benadering en nooit als fatale termijn als bedoeld in de Wet. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van BENG, fouten van personeelsleden of door BENG ingeschakelde derden hier niet onder begrepen.
10.3. Vertraging ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst door welke reden dan ook – oorzaken bij personeel van BENG of toeleveranciers van BENG hieronder begrepen – leidt automatisch tot verlenging van de aangegeven levertijd met zoveel dagen als de opgetreden vertraging heeft geduurd.
10.4. Uitstel van levering op verzoek van Opdrachtgever kan alleen geschieden met schriftelijke instemming van BENG. Uit een uitstel eventueel voor BENG voortvloeiende kosten en verliezen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
10.5. Indien de levertijd van standaardproducten met meer dan vier kalendermaanden wordt overschreden, is Opdrachtgever gerechtigd een order te annuleren, zonder dat er aan de annulering kosten verbonden zijn. Bij levertijdoverschrijding van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bestelde, aan te passen, te installeren en/of op maat te maken producten is annulering, behoudens het gestelde in Artikel 18., nooit mogelijk.
10.6. In geval van door Opdrachtgever geleden schade door overschrijding van de levertijd, geldt onverkort, naast het hierboven bepaalde, hetgeen is bepaald in Artikel 18. van deze Algemene Voorwaarden.
10.7. De plaats van levering is de in de Overeenkomst genoemde plaats. Vervoer naar deze plaats geschiedt steeds door c.q. in opdracht van BENG, met eigen vervoermiddelen van BENG en/of met vervoermiddelen van derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vanaf het moment van levering ter plaatse gaat het risico over op Opdrachtgever.
10.8. Als er geen plaats van levering genoemd is geschieden de leveringen ‘af-magazijn’, waarmee wordt bedoeld de plaats van waaruit door of namens BENG wordt geleverd. Het risico voor de producten gaat op Opdrachtgever over zodra deze in/op het door of namens Opdrachtgever ter beschikking gestelde voertuig zijn geladen.
10.9. Bij levering op afroep gaat het risico op Opdrachtgever over zodra de goederen ten behoeve van Opdrachtgever zijn opgeslagen. Opdrachtgever is verplicht binnen veertien dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst de leveringstijden en hoeveelheden in overleg met BENG nauwkeurig schriftelijk op te geven. Indien een dergelijke opgave voor de totale hoeveelheid uitblijft, is BENG gerechtigd alle producten te factureren en zullen deze, op kosten van Opdrachtgever, worden opgeslagen. BENG is in dat geval niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor beschadiging of overige schade.
10.10. Bij orders die moeten worden geleverd buiten Nederland geldt de clausule ‘ex-works’ (‘af-magazijn’), als bedoeld in de Incoterms 2000, hetgeen betekent dat de producten voor Opdrachtgever conform deze clausule op een nader aan te geven tijdstip voor afname gereed staan, tenzij schriftelijk een andere afspraak over het vervoer is gemaakt.
10.11. Opdrachtgever dient verandering van de plaats/locatie van levering tenminste tien werkdagen voor een geplande leverdatum schriftelijk aan BENG door te geven. Eventuele meerkosten door verandering van de plaats van levering zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11. Montage

11.1. In het geval dat er Montage door BENG is overeengekomen zal dat doorgaans worden uitgevoerd door een Partner van BENG.
11.2. Opdrachtgever dient voor aanvang van de werkzaamheden zorg te dragen voor de juiste en tijdige realisatie van die inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn om de Montagewerkzaamheden aan te kunnen vangen.
11.3. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
– De Partners en/of hun personeel, zodra deze op de plaats van opstelling zijn aangekomen,
toegang krijgen en de werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de
normale werkuren en bovendien, indien BENG of haar Partner dit noodzakelijk acht, buiten de
normale arbeidstijden, mits dit steeds vooraf tijdig aan Opdrachtgever is doorgegeven.
– De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
– De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
– Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen conform de geldende (overheidsvoorwaarden) zijn genomen en gehandhaafd blijven.
– Er vooraf een verklaring aan BENG wordt afgegeven door Opdrachtgever dat er geen asbest
aanwezig is op de plaats waar de Montagewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
– De Partners en/of hun personeel op de locatie toegang hebben tot de aansluiting voor de voor
het installatiewerk benodigde energie.
– Er voldoende hygiënisch deugdelijk toiletvoorzieningen zijn en worden onderhouden.
11.4. Opdrachtgever dient ervoor zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van BENG of haar Partner(s) behoren, zodanig en op die tijdstippen worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege BENG geen vertraging ondervindt. Indien er toch vertraging in de zin van dit lid ontstaat zal Opdrachtgever BENG en haar Partners hierover tijdig informeren.
11.5. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit Artikel gestelde voorwaarden niet, niet tijdig of niet correct is voldaan, zijn steeds voor rekening van Opdrachtgever.
11.6. Opdrachtgever draagt, in aanvulling op het overige in deze Algemene Voorwaarden gestelde, het risico voor schade veroorzaakt door:
– Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht
– Ongeschiktheid van de (on)roerende zaak voor de beoogde plaatsing en/of Montage,
bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht of ongeschiktheid van het dak, de gevel of de dakbedekking

Artikel 12. Risico overgang

12.1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van Goederen die in het kader van de Overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden gaat, onverminderd het gestelde in artikel 10 1n 11, over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een daarvoor door Opdrachtgever aangewezen persoon c.q. locatie zijn gebracht.
12.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de Zaken, gereedschappen e.d. die BENG en/of haar Partners tijdens de uitvoering van werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruiken, installeren of opgeslagen hebben. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.

Artikel 13. Verpakking en emballage

13.1. De verpakking van te leveren producten is afgestemd op verzending onder normale omstandigheden. Extra kosten, door hogere of andere verpakkingseisen van Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever.
13.2. Pallets en bokken blijven altijd eigendom van BENG. Opdrachtgever dient deze binnen vier weken na levering leeg te melden, waarna deze door BENG opgehaald worden. In geval van niet tijdige leegmelding geldt na vier weken een huurtarief van € 10 per stuk per week. Ingeval van verlies of verdwijning wordt de dan geldende kostprijs aan Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 14. Verpakking en emballage

14.1. Opdrachtgever controleert alle opgeleverde Montagewerkzaamheden binnen de bij het geleverde passende redelijke termijn, doch in ieder geval binnen veertien dagen
14.2. Opdrachtgever deelt binnen uiterlijk de in lid 14.1. bedoelde termijn aan BENG mee of het geleverde akkoord dan wel in overeenstemming is met het overeengekomen beoogde resultaat. Dat kan een expliciet daarvoor bedoelde mededeling zijn met, indien gezien de aard en samenstelling van het geleverde noodzakelijk, als bijlage een testverslag.
14.3. Acceptatie omvat ook de acceptatie van de overeengekomen bijbehorende documentatie.
14.4. Indien Opdrachtgever niet in staat is om binnen de in lid 14.1. genoemde termijn aan BENG mee te delen of hij het geleverde accepteert, meldt hij dat voor afloop van de acceptatie termijn aan BENG. Dit onder opgaaf van redenen en van de redelijke aanvullende termijn waarbinnen hij alsnog wel aan BENG zal meedelen of hij het geleverde accepteert.
14.5. Bij het uitblijven van enige mededeling als bedoeld in lid 14.2., of in het geval de aanvullende termijn voor acceptatie, als bedoeld in lid 14.4., zonder nader bericht van Opdrachtgever is verstreken, geldt het geleverde als door Opdrachtgever geaccepteerd.
14.6. In het geval Opdrachtgever de aanwezigheid van een of meer gebreken constateert stelt hij BENG nauwkeurig en gedetailleerd op de hoogte van die gebreken. BENG herstelt die gebreken binnen een an de aard van de gebreken afhankelijke redelijke termijn. Na oplevering van de herstelde gebreken is het gestelde in lid 1 t/m lid 5 opnieuw van toepassing.
14.7. Gebreken als bedoeld in lid 14.6. die zich na de acceptatie voordoen worden beschouwd en behandeld als garantiemeldingen conform het gestelde in Artikel 15.
14.8. Deze acceptatieregeling schort overeengekomen betalingsmomenten nooit op.

Artikel 15. Reclame, garanties en retouren

15.1. Opdrachtgever dient geleverde Zaken, die gereed product zijn, direct bij ontvangst te controleren op geleverde hoeveelheid, hoedanigheid (afmetingen, maten, kleuren, kwaliteit etc.) en zichtbare gebreken. Dit aan de hand van de Overeenkomst dan wel de door BENG verstrekte orderbevestiging. De vrachtbrief of aflever bon wordt geacht de levering juist te hebben weergegeven, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever. Ten aanzien van afmetingen en gewichten houdt BENG de gebruikelijke toleranties aan.
15.2. Iedere reclame als in dit Artikel bedoeld moet een duidelijke omschrijving van de klacht bevatten.
15.3. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken, hoeveelheden, maten, kleuren en afwerkingen dienen binnen drie werkdagen na levering telefonisch en schriftelijk gemeld te worden aan BENG. Voor alle overige reclames nadien geldt dat deze binnen acht werkdagen na constatering, eveneens telefonisch en schriftelijk, gemeld moeten worden aan BENG.
15.4. Reclames die later dan zes kalendermaanden na (op)leverdatum gemeld worden met betrekking tot een gereed product of door BENG of haar Partners verrichte Montagewerkzaamheden, zijn garantieclaims (indien en voor zover van toepassing) en worden dan als zodanig behandeld.
15.5. Garantieclaims worden alleen behandeld indien en voor zolang er aantoonbaar garantie is overeengekomen en overeenkomstig de garantievoorwaarden die van toepassing zijn, te weten die van BENG, van haar toeleveranciers of van haar Partner(s).
15.6. BENG is niet gehouden reclames te honoreren die verband houden met gebreken of fouten ontstaan door of namens Opdrachtgever voorgeschreven ontwerpen, constructiewijze en dergelijke.
15.7. BENG staat in voor de deugdelijkheid van de door haar gemaakte producten, door haar gebruikte materialen en voor een behoorlijke kwaliteit -in het licht van de gebruiken in de branche- gedurende een periode tot zes kalendermaanden na levering, tenzij anders overeengekomen. Voor producten die BENG niet zelf maakt of samenstelt of Monteert, wordt door BENG geen andere garantie verleend, dan zij van haar leverancier(s) heeft verkregen. Desgewenst zal BENG Opdrachtgever nader informeren over de inhoud van deze garanties.
15.8. De door BENG geleverde producten voldoen aan de daaraan in Nederland te stellen wettelijke (veiligheid)eisen. Eventuele in afwijking daarvan te stellen eisen door het land van Opdrachtgever, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
15.9. Indien de door BENG geleverde producten tijdens de in lid 15.3 genoemde periodes ondeugdelijk of van onvoldoende kwaliteit geacht worden, is BENG steeds gerechtigd een herkeuring te verlangen door een door BENG, in overleg met Opdrachtgever, aan te wijzen keurings-/onderzoeksinstituut aan welke herkeuring Opdrachtgever diens medewerking dient te verlenen. BENG is, in het geval de producten van onvoldoende kwaliteit blijken te zijn, maximaal gehouden tot vervanging van deze producten door andere gelijke producten tegen teruggave van de te vervangen producten, dan wel – naar keuze van BENG- tot terugbetaling van het factuurbedrag van de te vervangen producten; dit eveneens tegen teruggave van deze producten.
15.10 Onverminderd hetgeen deze Algemene Voorwaarden bepalen met betrekking tot aansprakelijkheid, is BENG nooit gehouden tot herstel of vergoeding van enige vorm van indirecte of gevolgschade veroorzaakt door de door BENG gemaakte, geleverde of vervangen producten.
15.11. Opdrachtgever heeft slechts aanspraak op garantie conform deze Algemene Voorwaarden indien en zodra Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens BENG heeft voldaan, zolang de producten nog niet zijn verwerkt door Opdrachtgever, en indien de producten, conform de Overeenkomst zijn verwerkt door BENG en/of haar Partners.
15.12. BENG kan niet op een garantieverplichting worden aangesproken indien sprake is van onoordeelkundig gebruik van de door BENG geleverde producten, dan wel indien door BENG geleverde producten vervolgens door of ten behoeve van Opdrachtgever door derden zijn bewerkt, gerepareerd of anderszins veranderd.
15.13. Geleverde en door Opdrachtgever conform deze bepaling geaccepteerde producten worden nooit teruggenomen.
15.14. Uitsluitend standaardproducten die nog niet conform dit Artikel zijn geaccepteerd, kunnen binnen drie werkdagen na levering aan BENG worden geretourneerd, mits onbeschadigd in de originele verpakking. Speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bestelde, aangepaste en/of op maat gemaakte producten kunnen nooit worden geretourneerd.
15.15. Opdrachtgever die niet binnen de hiervoor genoemde verplichte termijnen heeft gereclameerd wordt geacht onvoorwaardelijk met de levering akkoord te zijn gegaan.
15.16. Reclames geven Opdrachtgever geen recht de betaling van de factuur voor de levering van de producten waarop de reclames betrekking hebben of de betaling van andere facturen, op te schorten.

Artikel 16. Geheimhouding, vertrouwelijkheid en overname personeel

16.1. Opdrachtgever en BENG dragen er zorg voor dat die van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt zal deze uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens verstrekt zijn.
16.2. Partijen verplichten hun Medewerkers dan wel door hen ingeschakelde derden de in lid 16.1. bedoelde geheimhouding na te komen.
16.3. Opdrachtgever erkent dat de van BENG afkomstige documentatie/informatie(dragers)/programma’s in meest ruime zin steeds een vertrouwelijk karakter hebben en dat deze bedrijfsgeheimen van BENG en/of haar toeleveranciers bevatten.
16.4. Partijen zullen tijdens en tot een jaar na de beëindiging van de Overeenkomst niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de andere partij Medewerkers van elkaar, direct of indirect, in dienst nemen.

Artikel 17. Arbeidsomstandigheden

17.1. Voor zover werkzaamheden bij Opdrachtgever worden uitgevoerd zorgt Opdrachtgever voor een adequate en veilige werkplek c.q. werklocatie.
17.2. BENG draagt er zorg voor dat zijn Medewerkers tijdig bekend zijn met bij Opdrachtgever geldende voorschriften over arbeidsomstandigheden en stelt Opdrachtgever direct op de hoogte als er omstandigheden zijn die een inbreuk (kunnen) maken op die voorschriften.

Artikel 18. Opschorting, opzegging en ontbinding van de Overeenkomst

18.1.1. Elk van de partijen kan de nakoming van de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opschorten, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien:
– De andere partij surseance van betaling wordt verleend
– Er voor de andere partij faillissement wordt aangevraagd
– Er voor de andere partij de wettelijke schuldsanering is uitgesproken of is aangevraagd
– Indien de andere partij onder curatele of onder bewind is gesteld
– Indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten
behoeve van een reconstructie of een samenvoeging van ondernemingen
18.1.2. BENG kan de Overeenkomst ook zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen als de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever direct of indirect wijzigt dan wel indien de door de andere partij geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer anderen is overgedragen.
18.1.3. BENG is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BENG gevergd kan worden.
18.1.4. BENG is wegens de beëindiging als bedoeld in lid 18.1.1. t/m 18.1.3. nooit verplicht tot enige restitutie van al ontvangen gelden, evenmin tot betaling van enige schadevergoeding dan wel tot betaling van kosten op welke wijze dan ook ontstaan.
18.2. Meerwerk is voor Opdrachtgever nooit een reden om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
18.3. In geval Opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt het recht van Opdrachtgever tot gebruik van ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, documentatie, analyses, uitvindingen, programma’s, foto’s, video’s, voorbereidende materialen etc., en ook het recht van Opdrachtgever tot toegang en/of het gebruik van de diensten van BENG, zonder dat daartoe een opzeggingshandeling van de zijde van BENG vereist is.
18.4. Een partij is alleen dan bevoegd de Overeenkomst te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming van de andere partij nadat deze partij de andere partij een gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd met daarin – naast de omschrijving van de tekortkoming met betrekking tot een wezenlijke verplichting – de sommatie om alsnog binnen een redelijke termijn te presteren om de betreffende tekortkoming te zuiveren en die andere partij niet binnen deze gestelde termijn alsnog presteert. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverschaffing door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
18.5. Het nalaten door één der partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling daaruit te verlangen, tast het recht om daarvan alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij de desbetreffende partij schriftelijk en uitdrukkelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.
18.6. Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding als bedoeld in dit Artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn. Dit tenzij BENG ten aanzien van het wezenlijke deel van de prestaties in verzuim is. Bedragen die BENG vóór ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst correct heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
18.7. Als de ontbinding aan een partij toerekenbaar is, is die partij verplicht de door de ontbinding ontstane directe schade en kosten van de andere partij te vergoeden.
18.8. Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan en die naar hun aard niet eindigen door het bereiken van een resultaat c.q. van een oplevering kunnen door elk van de partijen schriftelijk worden opgezegd. Als daarvoor tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen dient er een opzegtermijn van één kalendermaand in acht te worden genomen. Partijen zijn in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd wegens opzegging.
18.9 Opdrachtgever is aan BENG buiten de verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden en de aangegane Overeenkomst(en), tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die BENG moet maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane Overeenkomst(en) al dan niet in rechte van Opdrachtgever te vorderen.
18.10. Buitengerechtelijke kosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval waarin BENG zich voor rechtsbijstand, waaronder invordering van aan BENG toekomende bedragen, van de hulp van een derde heeft verzekerd.
18.11. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken bedragen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, respectievelijk van het bedrag waarvoor BENG Opdrachtgever aanspreekt, dan wel Opdrachtgever BENG aanspreekt, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud

19.1. Alle geleverde producten gaan niet eerder in eigendom over op Opdrachtgever dan nadat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
19.2. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van deze verplichtingen heeft BENG het recht de Zaken waarvan de eigendom is voorbehouden en waarover Opdrachtgever nog de beschikkingsmacht heeft, terstond terug te nemen.
19.3. Opdrachtgever verplicht zich om, zolang hij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken nog in zijn beschikkingsmacht heeft, deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingen waterschade en ook tegen diefstal.
19.4. Opdrachtgever is, met uitzondering van het gestelde in lid 19.7., niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, dan wel in de feitelijke macht van derden te brengen.
19.5. Als derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken waarover Opdrachtgever nog de beschikkingsmacht heeft, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht BENG daarvan terstond op de hoogte te stellen.
19.6.
BENG kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen Goederen, waaronder gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan BENG verschuldigde bedragen heeft voldaan.
19.7. In afwijking van het gestelde in lid 19.1. mag een Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt alle Zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van BENG verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 20. Intellectuele eigendom, auteursrecht

20.1.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van een Overeenkomst eventueel ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, schema’s, documentatie, analyses, uitvindingen, programma’s, foto’s, afbeeldingen, video’s, voorbereidende materialen, schema’s en overige documentatie en overige documentatie berusten uitsluitend bij BENG, haar licentiegevers of haar toeleveranciers.
20.1.2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Het aan een Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is persoonlijk, niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet te verpanden en kan niet in sub licentie aan derden gegeven worden.
20.2. BENG blijft steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de Overeenkomst vervaardigde werken.

Artikel 21. Overmacht

21.1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen (garantie)verplichting, indien die partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
21.2. Van overmacht is sprake als de tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst niet te wijten is aan de schuld van een partij en ook niet voor haar rekening komt volgens de wet, volgens een rechtshandeling of volgens in het maatschappelijk rechtsverkeer geldende opvattingen.
21.3. Tekortkomingen die in ieder geval – maar niet uitsluitend – aangemerkt worden als niet toe te rekenen zijn tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van:
– Overmacht van al dan niet buitenlandse toeleveranciers van BENG
– Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van die toeleveranciers die door Opdrachtgever aan BENG zijn voorgeschreven
– Gebrekkigheid van die Goederen, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan BENG is voorgeschreven
– Overheidsmaatregelen
– Elektriciteit storing, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven; gebrek aan middelen tot energieopwekking
– Oorlog, mobilisatie, onlusten
– Overstroming, of andere invloeden van de natuur waardoor de onderneming in belangrijke mate verstoord wordt
– Vervoersproblemen, zoals gesloten scheepvaart, andere stremmingen in vervoer
– Storingen in het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur van enige provider en storingen in netwerken
– Brand, machinebreuk en andere ongevallen
– Stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden
– Niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden
– Ongevallen
– Opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden
– Iedere andere oorzaak in zoverre deze in alle redelijkheid buiten de controle ligt van de tekortschietende partij
Al deze omstandigheden geven de andere partij geen onmiddellijk recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding
21.4. De partij die door overmacht, als bedoeld in dit Artikel, verhinderd is tot nakoming van enige verplichting jegens de andere partij zal die andere partij onmiddellijk waarschuwen en op de hoogte houden.
21.5. De partij die verhinderd is door overmacht kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan vier kalendermaanden, is elke partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
21.6. Indien BENG zijn verplichtingen uit de Overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen gedeelte respectievelijk nog na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BENG gerechtigd dit separaat te leveren en/of te factureren. Dit zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Artikel 22. Aansprakelijkheid

22.1. Als een partij tekortschiet in de nakoming van een overeengekomen verplichting, kan de andere partij haar in gebreke stellen waarbij de nalatige partij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt gegund. Blijft nakoming ook dan uit dan is de nalatige partij in verzuim.
22.2. Ingebrekestelling is niet nodig wanneer uit een mededeling dan wel de houding van de andere partij moet worden afgeleid dat deze in de nakoming van haar verplichting zal tekortschieten. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door deze geleden en/of te lijden directe schade.
22.3. Met betrekking tot Productaansprakelijkheid gelden uitsluitend de regels van dwingend recht.
22.4. De totale aansprakelijkheid van BENG wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op grond van welke rechtsgrond dan ook, daaronder begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (Ex. BTW), dan wel de bedongen prijs van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Als de Overeenkomst hoofdzakelijk een duur-Overeenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (ex. BTW) voor één jaar. Echter in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van BENG, op welke rechtsgrond dan ook, meer dan € 1.250.000 bedragen per gebeurtenis. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.
22.5. Partijen zijn niet aansprakelijk voor welke indirecte schade in meest ruime zin dan ook.
22.6. Een partij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat die partij is uitgegaan en mocht uitgegaan van door of namens de andere partij verstrekte onjuiste, dan wel onvolledige gegevens, Goederen, materialen etc. of informatie in strijd met exclusieve rechten van derden.
22.7. Opdrachtgever is gehouden om als deskundige met de door BENG te leveren producten om te gaan en deze op een correcte wijze te gebruiken en in ieder geval niet onoordeelkundig te gebruiken, dan wel te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt zijn.
22.8. BENG is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever wanneer deze het gevolg is van onoordeelkundig of met de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden strijdig gebruik van door BENG geleverde of ter beschikking gestelde Goederen.
22.9. De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de andere partij of van door die andere partij ingezette personen of bedrijven.
22.10. BENG is jegens Opdrachtgever, niet zijnde een consument, nooit gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interesten wegens persoonlijke ongevallen, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van BENG, haar personeelsleden hier niet onder begrepen.
22.11. BENG is jegens Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook veroorzaakt door de door BENG aan Opdrachtgever (door)geleverde producten.
22.12. Op verzoek dan wel in opdracht is BENG bereid Opdrachtgever gericht ten aanzien van een bepaalde aanwending te adviseren, mits Opdrachtgever BENG uitvoerig en volledig informeert aangaande de voorgenomen aanwending. Het opvolgen van deze adviezen geschiedt altijd volledig onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever zelf. BENG sluit derhalve elke aansprakelijkheid voor schade als direct of indirect gevolg van een door BENG verstrekt advies uit.
22.13. Opdrachtgever vrijwaart BENG tegen alle aanspraken van derden -waaronder claims m.b.t. productaansprakelijkheid, diensten aansprakelijkheid, schending van octrooirechten, auteursrechten etc.) – ontstaan doordat BENG door of namens Opdrachtgever aan BENG verstrekte gegevens, tekeningen, instructies, handleidingen, producten, processen etc. heeft gebruikt.
22.14. In alle gevallen waarin Opdrachtgever op grond van het in lid 22.13 gestelde gehouden is BENG schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op eerste verzoek gehoor te geven aan een oproep om BENG in een gerechtelijke procedure te vrijwaren.
22.15. Voor zover BENG wordt aangesproken door derden als in lid 22.13. bedoeld, vergoedt Opdrachtgever BENG volledig alle kosten van juridische en overige bijstand, die BENG moet maken als gevolg van deze schadeaanspraken, zoals verweer voeren, onderhandelen, e.d. Deze kosten worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen, onverminderd het recht van BENG de werkelijk door BENG gemaakte kosten van rechtsbijstand op Opdrachtgever te verhalen.
22.16. Onverminderd het hiervoor bepaalde is BENG jegens Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de totale in de Overeenkomst met Opdrachtgever bedongen prijs van die producten die tot welke schade dan ook aanleiding hebben gegeven.
22.17. Bij wederverkoop door Opdrachtgever van de van BENG betrokken producten, is Opdrachtgever gehouden tenminste de bepalingen ten aanzien van aansprakelijkheid zoals in dit Artikel vastgelegd, met haar opdrachtgever(s)/klanten overeen te komen.

Artikel 23. Verzekering

23.1. Partijen zullen zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze verzekeren en zich verzekerd houden tegen wettelijke aansprakelijkheid, c.q. tegen bij de aard van de Overeenkomst passende risico’s.
23.2. De verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid van BENG biedt dekking voor tenminste tot € 1.250.000 per aanspraak, en minimaal tot op jaarbasis 200% van dit bedrag.
23.3. BENG overlegt op verzoek terstond bewijs aan Opdrachtgever van correcte en tijdige premiebetaling.
23.4. Alle Zaken die door Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld, waaronder tevens de Zaken als bedoeld in Artikel 12. Lid 2. worden niet door BENG of haar Partner(s) verzekerd. Opdrachtgever is verplicht om deze Zaken zelf deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat ze door BENG en/of haar Partner(s) worden gebruikt of onder hen rusten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan door of tijdens het gebruik van deze Zaken.

Artikel 24. Voortdurende verplichtingen

24.1. Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat partijen niet van verplichtingen daaruit die naar hun aard doorlopen. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval: vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, garanties, aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillen en toepasselijk recht.

Artikel 25. Geschillen en toepasselijk recht

25.1. Op alle door deze Offertes, orderbevestigingen en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
25.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met BENG gesloten Overeenkomsten, uitgebrachte Offertes en orderbevestigingen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin BENG is gevestigd.
25.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.